ỐNG GIẤY CÔNG NGHIỆP

1 | 2 [Next] [Last]
Quấn màng bọc

MBTP05
Quấn màng bọc thực phẩm
MBTP04
Quấn màng bọc thực phẩm
MBTP03
Quấn màng bọc thực phẩm
MBTP02
Quấn màng bọc thực phẩm
MBTP01
Quấn màng bọc thực phẩm

xem tiếp
Quấn bạt nhựa hay vải sợi

CN3
Quấn nhựa
CN2
Quấn nhựa
CN1
Quấn nhựa

xem tiếp
Quấn chỉ sợi

RY03
Quấn chỉ
RY02
Quấn chỉ
RY01
Quấn chỉ

xem tiếp
1 | 2 [Next] [Last]